Skip to main content

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół z terenu Gminy Kościan do udziału w konkursie

„MOJA OKOLICA W OBIEKTYWIE”

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„MOJA OKOLICA W OBIEKTYWIE”

 

 • 1

Organizatorzy konkursu

 

 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kościan
 2. Konkurs ogłoszony jest w ramach projektu „SPOTKAJMY SIĘ W GMINIE KOŚCIAN”, współfinansowanego przez Gminę Kościan.

 

 • 2

Cele konkursu

 

 1. Celem konkursu jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno przyrody najbliższej okolicy oraz dostrzeganie niezwykłych detali przyrody, które powstały w sposób naturalny lub są wynikiem zanieczyszczenia środowiska.
 2. Ponadto celem konkursu jest:
 • zachęcanie do poznawania przyrody gminy Kościan;
 • ukazanie piękna i bogactwa naturalnego gminy Kościan;
 • odkrywanie miejsc przyrodniczo cennych w gminie Kościan;
 • propagowanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych wśród dzieci i młodzieży gminy Kościan;
 • ukazywanie atrakcyjnych turystycznie miejsc w gminie Kościan;
 • wyłonienie zdjęć najlepiej odzwierciedlających piękno przyrody w sposób promujący walory przyrodnicze gminy Kościan.

 

 • 3

Uczestnicy konkursu

 1. Konkurs adresowany jest do amatorów.
 1. Uczestnikami konkursu są uczniowie uczęszczający do wszystkich szkół podstawowych na terenie gminy Kościan.
 2. Prace będą ocenione w dwóch kategoriach wiekowych tj.:
 3. dzieci z klas I-III
 4. dzieci z klas IV-VIII

 

 • 4

Zasady ogólne konkursu

 1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami.
 2. Zakazuje się prac tworzonych wspólnie.
 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie oryginalnych zdjęć ukazujących gminę Kościan i jej przyrodę.
 1. Nadesłane prace należy opisać na odwrocie drukowanymi literami według szablonu: (tytuł pracy, miejsce gdzie wykonano fotografię, imię i nazwisko autora, kategoria wiekowa, dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail).
 2. Uczestnik konkursu może przesłać także fotografie w formie elektronicznej na e-mail. Fotografie w e-mailu należy opisać według szablonu: (tytuł pracy, miejsce gdzie wykonano fotografię, imię i nazwisko autora, kategoria wiekowa, dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail).
 3. Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 2 fotografie.
 1. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka zgadzają się na piśmie lub mailowo (załącznik nr 1 do regulaminu) na opublikowanie imienia, nazwiska, wieku dziecka oraz zwycięskich prac na stronie internetowej oraz portalu społecznościowym Stowarzyszenia, w mediach lokalnych, w kalendarzu. W przypadku przesłania oświadczeń mailowo należy przesłać skan oświadczenia w formacie pdf.

 

 • 4

Zasady szczegółowe konkursu

 1. Technika wykonanie fotografii jest dowolna.
 2. Format fotografii: min 15×21 cm.
 3. Do konkursu nie można zgłaszać zdjęć biorących udział w innych konkursach.
 4. Jeżeli na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii na wyrażenie zgody na nieodpłatną publikację tego wizerunku. (załącznik nr 2 do regulaminu)
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac, niespełniających kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów.
 1. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac.

 

 

 

 

 

 

 • 6

Termin i miejsce składania prac

 

 1. Prace należy złożyć/przesłać najpóźniej do dnia 25.11.2022 r.
 2. Prace przesyłane w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mailowy: crgkoscian@gmail.com w tytule podającMoja okolica w obiektywie – praca konkursowa”.
 3. W przypadku braku tematu w tytule, organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nie otwarcie wiadomości.
 4. Otrzymanie pracy konkursowej zostanie potwierdzone w e-mailu zwrotnym.
 5. Prace można również wysłać w opisanej zgodnie z wytycznymi kopercie z dopiskiem: „Moja okolica w obiektywie – praca konkursowa” na adres:

 

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kościan

Stare Oborzyska

Ul. Szkolna 1

64-000 Kościan

 

 • 7

Ocena i rozstrzygnięcie konkursu

 1. Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora.
 2. Decyzje jury są ostateczne.
 3. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 16.12.2022. podczas uroczystej gali.
 4. Podczas gali zostaną zaprezentowane wszystkie prace biorące udział w konkursie.

 

 • 8

Postanowienia końcowe

 1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
 1. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej, podpisanej imieniem i nazwiskiem jego autora – zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922 t.j). 
 1. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Organizatorów z nadesłanych zdjęć.
 1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 2. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 3. Jakiekolwiek pytania na temat konkursu należy kierować na adres mailowy: crgkoscian@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE

Rodzica/ Opiekuna prawnego dziecka uczestniczącego w konkursie

 

Niniejszym oświadczam, że

 • zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie jego warunki;
 • moja córka/syn jestem autorem nadesłanych fotografii;
 • nadesłane fotografie nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach;
 • uzyskaliśmy zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie Konkursu oraz w innych celach promocyjno – reklamowych
 • wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych mojej córki/syna…………………………………………………………….. na potrzeby konkursu zgodnie z Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( U. 2016r. poz. 922 t.j). 

 

 

 

…………………….                                         ………………………………………………….

Miejscowość, data                                                        Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

Osoby występującej na zdjęciu na wyrażenie zgody na publikację

 

Niniejszym oświadczam, że:

 • wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie mojego wizerunku utrwalonego na fotografiach oraz na wykorzystanie tego wizerunku w zakresie Konkursu oraz w innych celach promocyjno – reklamowych
 • wyrażam zgodę nieodpłatne publikowanie wizerunku oraz na przetworzenie danych osobowych mojej córki/syna…………………………………………… na potrzeby konkursu zgodnie z Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( U. 2016r. poz. 922 t.j). 

 

 

 

…………………….                                         ………………………………………………….

Miejscowość, data                                                        Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego