Skip to main content

W 2018 na terenie Gminy Kościan powstała Młodzieżowa Rada Gminy Kościan.

Rada powstała w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kościan projektu współfinansowanego przez NARODOWY INSTYT WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO w ramach priorytetu „Aktywni obywatele”.

W poniedziałek 28 stycznia 2019 odbyła się pierwsza uroczysta sesja.

W skład Rady weszło 15 osób:

 1. Sobierajewicz Aleksandra – przewodnicząca Rady
 2. Piotrowicz Julia – zastępca przewodniczącej
 3. Mazurek Szymon – sekretarz
 4. Gorajska Patrycja
 5. Juskowiak Maria
 6. Głowacka Marta
 7. Kmieciak Joanna
 8. Kucharska Julia
 9. Łaszczyński Tomasz
 10. Michalak Dominika
 11. Olejnik Julia
 12. Kabacińska Wioleta
 13. Pietrasz Igor
 14. Szymanowski Mikołaj
 15. Jankowski Igor

 

Dlaczego Młodzieżowa Rada jest potrzebna w każdej gminie?

Każdego roku jednostki samorządu terytorialnego (JST) podejmują wiele kluczowych decyzji, które dotyczą kierunków lokalnych działań na rzecz rozwoju młodzieży. Niestety większość JST podejmuje te decyzje bez udziału młodzieży, jedynie w oparciu o własne doświadczenia lub doświadczenia młodzieży, z którą posiadają kontakt, co daje przedstawicielom JST bardzo wąski obraz potrzeb i problemów młodzieży. Jeśli dodamy do tego dynamicznie zmieniające się środowisko lokalne i globalne, przedmioty zainteresowań młodzieży oraz kierunki pożądanego przez nich rozwoju, to okazuje się, że wiele strategii i działań nie jest przystosowanych do potrzeb współczesnej młodzieży. Dlatego każda JST ma możliwość stworzenia Młodzieżowej Rady jako mechanizmu konsultacyjnego, który dostosowuje działania JST do realnych problemów i potrzeb młodzieży w wymiarze lokalnym.

Głównym celem istnienia Młodzieżowej Rady jest zapewnienie młodzieży udziału w procesie podejmowania decyzji w ich sprawach. Jest to narzędzie, które pozwala JST konsultować swoje pomysły i rozwiązania bieżących problemów i potrzeb młodzieży na poziomie lokalnym, a także tworzy dialog pomiędzy młodzieżą i JST, co zwiększa skuteczność podejmowanych działań.

Powołanie i efektywne działanie Młodzieżowej Rady sprawiają, że:

 • Zwiększa się udział młodzieży w procesie decyzyjnym na rzecz rozwiązywania problemów i potrzeb młodzieży na poziomie lokalnym
 • Rozwija się konstruktywny dialog pomiędzy młodzieżą a przedstawicielami władz wykonawczych i stanowiących JST
 • Potęguje się skuteczność i jakość działań prowadzonych przez władze JST na rzecz młodzieży
 • Wzmacnia się zainteresowanie młodzieży sferą polityki na poziomie lokalnym
 • Władze JST w większym stopniu rozumieją potrzeby i problemy młodzieży
 • W młodzieży kształtuje się umiejętność podejmowania działań na rzecz swojej społeczności lokalnej
 • Kreują się młodzi liderzy na poziomie lokalnym
 • W młodzieży zwiększa się poczucie wpływu na otaczającą ich rzeczywistość

Stworzenie i funkcjonowanie Młodzieżowej Rady powodują, że młodzież uczy się:

 • Wybierać swoich przedstawicieli do Młodzieżowej Rady. Możliwość wybierania swoich przedstawicieli do Młodzieżowej Rady jest bardzo istotna w procesie kształtowania się i dalszego funkcjonowania Młodzieżowej Rady, ponieważ pozwala młodzieży na świadome i konstruktywne ćwiczenie umiejętności związanych z refleksją nad wspólnymi, lokalnymi potrzebami i problemami młodzieży i wyboru swoich przedstawicieli zgodnie z pożądanymi kierunkami rozwoju działań. Co więcej młodzież uczy się odpowiedzialności i umiejętności wyboru i oddawania głosu na kandydata na podstawie przedstawionego programu. Uczy to świadomego udziału w procesie wyborów
 • Współdecydować o swoich sprawach. Dzięki rozwojowi demokracji obywatele mają możliwość uczestnictwa w procesie decyzyjnym władz poprzez organizowane konsultacje społeczne, debaty publiczne, czy spotkania z mieszkańcami. Rola obywatela nie sprowadza się już tylko do oddania głosu, ale do aktywnego uczestniczenia w procesie podejmowania decyzji. Młodzież za pośrednictwem Młodzieżowej Rady uczy się aktywnej i świadomej roli obywatela w procesie decydowania o swoich sprawach.
 • Być reprezentowanym.  Ważne jest to, aby młodzież miała pozytywne doświadczenie w trakcie tego procesu. Dlatego dla członków Młodzieżowej Rady istotne jest zadbanie o stały kontakt oraz transparentny przekaz na temat swoich działań. Młodzieżowa Rada może to zrobić między innymi poprzez:
  • o Dyżury poszczególnych reprezentantów. Dyżury te mogą odbywać się osobiście, przez media społecznościowe, telefonicznie, czy poprzez e-mail
  • o Regularne, otwarte spotkania w formie spotkań osobistych lub w formie webinarium lub relacji live. Spotkania te mają na celu pobudzenie i rozwój dialogu nad bieżącymi potrzebami i problemami, działaniami Młodzieżowej Rady oraz kierunkami rozwoju i sposobami na poradzenie sobie z nowymi kwestiami
 • Podejmowania inicjatyw oddolnych. Młodzieżowa Rada jest odpowiednim narzędziem do tego, aby młodzież zrozumiała i nauczyła się, że rozwiązywanie problemów i potrzeb odbywa się nie tylko poprzez JST, ale także poprzez inicjatywy oddolne. Dzięki temu młodzież uczy się jak być aktywnym, brać sprawy w swoje ręce i jak angażować się w działania nie tylko jako odbiorca, ale także jako aktywny realizator