Skip to main content

Status stowarzyszenia

STATUT STOWARZYSZENIA
„Centrum Rozwoju Gminy Kościan”
z siedzibą w Starych Oborzyskach, ul. Szkolna 1

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Gminy Kościan” zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów:
1) ustawy z dnia 07.04.1989r. Prawo o stowarzyszeniach (T.j. z 2001r. Dz.U. Nr 79, poz. 855; z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873; z późn. zm.),
3) niniejszego statutu.

§ 2.

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Stare Oborzyska, położona w gminie Kościan w powiecie kościańskim, w województwie wielkopolskim.
3. Terenem działania Stowarzyszenia jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Dla właściwego realizowania swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Do wykonywania swoich zadań statutowych Stowarzyszenie może tworzyć stałe lub czasowe oddziały.

§ 3.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników oraz zawierać w tym zakresie umowy cywilno – prawne.

§ 4.

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych, których działalność jest zbieżna z celami i zadaniami Stowarzyszenia.

§ 5.

Stowarzyszenie ma prawo używania własnej pieczęci, logo, odznak organizacyjnych i honorowych oraz skrótu: „CRG Kościan”.

§ 6.

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

 

Rozdział II
Cele i zadania Stowarzyszenia oraz sposoby ich realizacji

§ 7.

Celem Stowarzyszenia jest:
1) wspieranie rozwoju Gminy Kościan,
2) wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,
3) aktywizowanie społeczności lokalnej i mobilizowanie jej do udziału w procesie rozwoju Gminy Kościan i obszarów wiejskich, w tym m.in. w działaniach zmierzających do poprawy jakości życia i rozwoju społeczno – gospodarczego,
4) wpieranie działań na rzecz ochrony i promocji naturalnych walorów przyrodniczo – krajobrazowych i turystycznych Gminy Kościan, regionu i obszarów wiejskich,
5) wspieranie działań promujących dziedzictwo kulturowe, folklor, lokalne tradycje, obrzędy i zwyczaje, zdrowy styl życia i rywalizację sportową,
6) budowanie, rozwijanie i promowanie partnerstwa pomiędzy organizacjami pozarządowymi, biznesowymi i instytucjami sektora publicznego,
7) promocja Gminy Kościan i działań partnerskich realizowanych z udziałem przedstawicieli Gminy w kraju i poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej,
8) wspomaganie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
9) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości,
10) wspieranie aktywności społecznej w rozwiązywaniu problemów społecznych,
11) propagowanie krajoznawstwa, rekreacji i aktywnego wypoczynku,
12) propagowanie zdrowego stylu życia,
13) ochrona, zachowania i upowszechnienia dziedzictwa kulturowego i tradycyjnych zawodów,
14) edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym kulturalna i kulturowa, informatyczna i językowa,
15) działanie w obszarze polityki społecznej,
16) promocja pozytywnego wizerunku rodziny,
17) wspieranie działań na rzecz osób starszych,
18) upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach i projektach lokalnych oraz dotyczących rozwoju obszarów wiejskich.

§ 8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. organizowanie, wspieranie i finansowanie:
1) przedsięwzięć o charakterze integracyjnym, informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji, konkursów i wyjazdów studyjnych,
2) imprez turystycznych, sportowych, rekreacyjnych oraz kulturalnych,
3) przeglądów, warsztatów oraz innych form edukacji i wymiany doświadczeń,
4) działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym m.in.:
a) opracowywanie i druk broszur, folderów i plakatów oraz innych materiałów informacyjnych,
b) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,
c) tworzenie stron internetowych,
d) przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym,
2. współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowymi i międzynarodowym,
3. wspieranie inicjatyw w zakresie rozwoju rynku produktów regionalnych i lokalnych,
4. prowadzenie innych działań służących realizacji celów Stowarzyszenia.

 

Rozdział III
Członkostwo w Stowarzyszeniu

§ 9

Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna po złożeniu deklaracji członkowskiej i przyjęciu przez Zarząd, o ile:
1) spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach,
2) działa na rzecz rozwoju Gminy Kościan i przedstawi rekomendację (wskazanie) w szczególności zawierającą pozytywną opinię w tym zakresie, udzieloną przez jednego z członków Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni mają czynne i bierne prawo wyborcze zgodnie z wymogami określonymi w ustawie Prawo o Stowarzyszeniach. Członkowie zwyczajni opłacają składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków.

§ 11

3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna oraz osoba fizyczna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i deklarująca pomoc finansową na cele statutowe Stowarzyszenia po złożeniu deklaracji członkowskiej i przyjęciu przez Zarząd, o ile:
1) spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach,
2) działa na rzecz rozwoju Gminy Kościan i przedstawi rekomendację (wskazanie) w szczególności zawierającą pozytywną opinię w tym zakresie, udzieloną przez jednego z członków Stowarzyszenia.
4. Członek wspierający opłaca składki i może udzielać Stowarzyszeniu innej pomocy materialnej.
5. Członkowie wspierający biorą udział w pracach organów Stowarzyszenia z głosem doradczym i uczestniczą w tych organach przez swoich przedstawicieli.

§ 12

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem szczególnie zasłużona dla idei oraz przedmiotu działalności Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadawana jest przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na wniosek zgłoszony przez co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.
3. Członkom honorowym przysługują prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyłączeniem obowiązku opłacania składek.

§ 13

1. Członkowie Stowarzyszenia biorą udział w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia, mogą zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia oraz mają obowiązek przestrzegania postanowień Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia.
2. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
1) propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji;
2) przestrzegać postanowień Statutu;
3) dbać o dobre imię Stowarzyszenia i przyczynianie się do wzrostu jego znaczenia,
4) opłacać składki członkowskie;
5) brać udział w Walnym Zebraniu Członków.

§ 14

Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w razie:
1) rezygnacji z członkostwa zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
2) śmierci członka lub w przypadku osoby prawnej utraty przez nią osobowości prawnej,
3) likwidacji osoby prawnej,
4) wykluczenia przez Zarząd w przypadku:
a) zalegania z opłacaniem składek członkowskich przez okres 1 roku,
b) naruszenia postanowień statutu Stowarzyszenia lub uchwały któregoś z organów Stowarzyszenia,
c) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
d) cofnięcia rekomendacji, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 2) Statutu.

§ 15

1. Uchwałę w przedmiocie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu podejmuje Zarząd, bezwzględną większością głosów, po uprzednim wysłuchaniu wyjaśnień osoby, której dalszego członkostwa w Stowarzyszeniu uchwała ma dotyczyć.
2. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić na piśmie członka o wykluczeniu, załączając odpis uchwały, podając przyczyny utraty członkostwa, a także wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownego zawiadomienia wraz z odpisem uchwały.
3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa w Stowarzyszeniu stosuje się odpowiednio tryb określony w ust. 1 i 2.

 

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§ 16

1. Organami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna..
2. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

§ 17

1. Walne Zebranie Członków, zwane dalej Walnym Zebraniem jest najwyższym organem Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie może być Zwyczajne i Nadzwyczajne.
3. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony trzydzieści minut później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę obecnych na nim członków.
4. W Walnym Zebraniu uczestniczą:
1) członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym,
2) członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście – z głosem doradczym.

§ 18

1. Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania należy:
1) uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia oraz zatwierdzenie rocznych planów finansowych i rocznych planów pracy Zarządu Stowarzyszenia;
2) wybór i odwołanie w jawnym głosowaniu Zarządu z zastrzeżeniem § 19 ust. 2 i 3 Statutu;
3) wybór i odwołanie w jawnym głosowaniu członków Komisji Rewizyjnej.
4) ustalenie liczby członków Zarządu z zastrzeżeniem § 19 ust. 2 i 3 Statutu;
5) uchwalanie zmian Statutu;
6) podjęcie uchwały o likwidacji Stowarzyszenia;
7) ustalenie wysokości składek członkowskich;
8) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji.
2. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd nie rzadziej niż raz w roku, w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego.
3. Na żądanie Komisji Rewizyjnej Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zebranie w trybie nadzwyczajnym nie później, niż w terminie trzech tygodni od daty zgłoszenia żądania. Komisji Rewizyjnej przysługuje uprawnienie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zebrania.
4. Na żądanie zgłoszone przez grupę co najmniej 30% członków Stowarzyszenia Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zebranie w trybie nadzwyczajnym nie później aniżeli w terminie trzech tygodni od daty zgłoszenia żądania. Grupie co najmniej 30% członków Stowarzyszenia przysługuje uprawnienie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zebrania.
5. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia, w skuteczny sposób, członków na 10 dni przed terminem Walnego Zebrania.
6. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może zwołać w każdym czasie Nadzwyczajne Walne Zebranie.
7. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.
8. Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje na Walnym Zebraniu jeden głos.
9. Uchwały Walnego Zebrania obowiązują wszystkich członków Stowarzyszenia oraz jego organy.
10. Odwołanie członka Zarządu w trakcie trwania kadencji wymaga pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie odwołania i podpisanego przez co najmniej 1/4 członków Walnego Zebrania.
11. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Walnego Zebrania.

§ 19

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z od trzech do sześciu osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika wybieranych przez Walne Zebranie.
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane, a protokół podpisują Prezes Zarządu oraz protokolant.
5. Do obowiązków i kompetencji Zarządu należy:
1) realizowanie celów i zadań statutowych oraz uchwał Walnego Zebrania,
2) opracowywanie projektów rocznych planów pracy, budżetu Stowarzyszenia,
3) prowadzenie gospodarki finansowej i rachunkowości,
4) sporządzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Stowarzyszenia,
5) wykonywanie zadań nie zastrzeżonych dla właściwości innych organów Stowarzyszenia,
6) ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników,
7) ustalanie warunków współpracy Stowarzyszenia z osobami oraz podmiotami w ramach stosunku cywilno-prawnego,
8) przyjmowanie członków Stowarzyszenia.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu, w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów. W przypadku braku uzyskania wymaganego quorum na danym posiedzeniu Zarządu, może odbyć się po upływie 30 minut w tym samym dniu posiedzenie Zarządu o takim samym porządku obrad jak posiedzenie, na którym nie stawiła się wymagana liczba członków Zarządu i podjąć uchwały przy obecności co najmniej 1/3 członków zarządu.
8. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych do wysokości 10.000 zł upoważniony jest Prezes Zarządu wraz z jednym członkiem Zarządu działający łącznie.
W zakresie zobowiązań majątkowych przekraczających wartość wskazaną w zdaniu poprzednim wymagana jest uchwała Zarządu wyrażająca zgodę na zaciągnięcie zobowiązania. Do zaciągnięcia zobowiązania na podstawie uchwały Zarządu upoważnionych jest trzech członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes i Skarbnik.
9. Utrata członkostwa w Zarządzie następuje w razie:
1) rezygnacji z członkostwa zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
2) śmierci członka,
3) utraty członkostwa w Stowarzyszeniu.

§ 20

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli i nadzoru uprawnionym do przeprowadzania kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności:
1) działalności finansowej Stowarzyszenia pod względem celowości wydatków, rzetelności i gospodarności oraz zatwierdzania rocznych bilansów,
2) badania zgodności działalności Stowarzyszenia z jego celami i zadaniami statutowymi oraz zgodności podejmowanych przez Zarząd Stowarzyszenia działań z uchwałami Walnego Zebrania.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący wybierany przez członków Komisji Rewizyjnej ze swego grona.
3. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej uczestniczą co najmniej dwaj jej członkowie.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
5. Komisja Rewizyjna sporządza ze swoich czynności protokół i ma prawo wydawania zaleceń Zarządowi. Protokół podpisują członkowie Komisji Rewizyjnej uczestniczący w posiedzeniu.

 

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§ 21

Majątek Stowarzyszenia stanowią rzeczy ruchome i nieruchomości oraz fundusze, a w szczególności:
1) wpływy ze składek członkowskich,
2) wpłaty od członków wspierających Stowarzyszenia,
3) dochody z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej,
4) dotacje, spadki, darowizny, subwencje, granty i zapisy dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
5) odsetki od lokat kapitałowych.

 

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 22

1. W przypadku zaistnienia potrzeby uzupełnienia składu Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej do stanu liczebnego określonego w niniejszym statucie w trakcie trwania kadencji organów, Walne Zebranie Członków dokona wyboru nowego członka organu w miejsce brakującego członka.
2. Walne Zebranie Członków w celu dokonania wyboru brakującego członka Komisji Rewizyjnej zwoływane jest przez Zarząd w terminie 14 dni od dnia zaistnienia braku w liczebności Komisji Rewizyjnej.
3. Walne Zebranie Członków w celu dokonania wyboru brakującego członka Zarządu zwoływane jest przez Zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od dnia zaistnienia braku w liczebności Zarządu.

§ 23

1. Uchwała Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia zawiera jednocześnie postanowienia o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia powstałego po likwidacji.
2. Likwidatorem Stowarzyszenia jest jego Prezes, chyba że co innego wynika z uchwały Walnego Zebrania Członków o likwidacji Stowarzyszenia.
Uchwały w sprawie zmian Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zgodnie z § 17 ust. 3. Podjęcie uchwały wymaga większości 2/3 głosów obecnych na Walnym Zebraniu