Category

Aktualności

WOŚP W STARYCH OBORZYSKACH

Zebraliśmy 8 581,28. Brawo My!!!

Wolontariusz Stowarzyszenie CENTRUM ROZWOJU GMINY Kościan przy sztabie #6857 – KOK KOŚCIAN

W godzinach popołudniowych na sali widowisko – sportowej w Starych Oborzyskach rozpoczęliśmy wspólne granie. Pomiędzy występami sportowymi, tanecznymi oraz wokalnymi odbywały się licytacje. Niewątpliwie wśród darów od naszych ofiarodawców perełką były dwa medale srebrny i brązowy Ekstraklasy, koszulki WOŚP, obrazy, piłki, czapki, szale i rękawiczki, bony podarunkowe, książki.

Niedzielny finał rozpoczęliśmy na sportowo następnie na scenie zrobiło się  koncertowo. Pojawiły się lokalne zespoły: Kokorzynianki, chór szkolny działający przy ZS w Starych Oborzyskach, Zosia Oleszak, Mażoretki, Orkiestra Dęta, pokazy taneczne w wykonaniu  uczniów ze szkoły „Poezja tańca” w Kościanie: Ania, Olga i Janek, Ania i Hary,   uczniowie ze Szkoły Muzyki Rozrywkowej Joanny Dudkowskiej: Martyna Adamczewska, Dominika Szumnarska, Wiktoria Zamelczyk, Antoni Kinic.

Cały czas podczas spotkania funkcjonowała kawiarenka z przepysznymi ciastami przygotowanymi przez Rodziców  ZS w Starych Oborzyskach oraz kącik dla malucha z „dmuchańcami” i salą zabaw.

 

Ogromne podziękowania należą się  Gminie  Kościan, członkom Stowarzyszenie CRGKościan, Nauczycielom i Pracownikom ZS w Starych Oborzyskach, LZS Juna Trans, Sołtys i Rada Sołecka wsi Stare Oborzyska, Akademia św. Mikołaja, Maciejowi Matyi  za pomoc w organizacji i przygotowaniu 31 finału.

WOLONTARIUSZOM, którzy przez cały czas kwestowali, Ofiarodawcom, panu senatorowi Wojciechowi Ziemniakowi, FIRMOM,   darczyńcom, występującym i WSZYSTKIM, którzy sprawili, że tegoroczny Finał był wesoły, barwny, radosny serdecznie dziękujemy.

Wyniki konkursu fotograficznego

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego
„MOJA OKOLICA W OBIEKTYWIE”.
Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kościan
Konkurs ogłoszony jest w ramach projektu „SPOTKAJMY SIĘ W GMINIE KOŚCIAN”, współfinansowanego przez Gminę Kościan.
Celem konkursu było uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno przyrody najbliższej okolicy oraz dostrzeganie niezwykłych detali przyrody, które powstały w sposób naturalny lub są wynikiem zanieczyszczenia środowiska.
Uczestnikami konkursu byli uczniowie uczęszczający do wszystkich szkół podstawowych na terenie gminy Kościan.
Laureatów konkursu z opiekunami zapraszamy 16 grudnia 2022 godzina 18.30 do Szkoły Podstawowej w Starych Oborzyskach na uroczyste wręczenie nagród.
Po wręczeniu nagród zapraszamy na koncert. (wstęp na koncert płatny dla opiekunów 10 zł)
Laureaci konkursu;
Stanisław Dogiel
Aleksander Stachowiak
Antoni Borysiak
Marika Wawrzyniak
Barbara Szymańska
Tomasz Łakomy
Natasza Cejza
Natasza Jurga
Marcel Wojciechowski
Lena Balcerkowska
Marcel Portny
Marta Nejranowska
Maurycy Zapłata
Ksawiery Drzewiecki
Kaja Wyrzykiewicz
Kaja Żuber
Piotr Beszterda
Maja Majorczyk
Nikola Szymkowiak
Lena Krawczyk
Wsztstkim uczestnikom gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach

Konkurs fotograficzny „MOJA OKOLICA W OBIEKTYWIE”.

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół z terenu Gminy Kościan do udziału w konkursie

„MOJA OKOLICA W OBIEKTYWIE”

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„MOJA OKOLICA W OBIEKTYWIE”

 

 • 1

Organizatorzy konkursu

 

 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kościan
 2. Konkurs ogłoszony jest w ramach projektu „SPOTKAJMY SIĘ W GMINIE KOŚCIAN”, współfinansowanego przez Gminę Kościan.

 

 • 2

Cele konkursu

 

 1. Celem konkursu jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno przyrody najbliższej okolicy oraz dostrzeganie niezwykłych detali przyrody, które powstały w sposób naturalny lub są wynikiem zanieczyszczenia środowiska.
 2. Ponadto celem konkursu jest:
 • zachęcanie do poznawania przyrody gminy Kościan;
 • ukazanie piękna i bogactwa naturalnego gminy Kościan;
 • odkrywanie miejsc przyrodniczo cennych w gminie Kościan;
 • propagowanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych wśród dzieci i młodzieży gminy Kościan;
 • ukazywanie atrakcyjnych turystycznie miejsc w gminie Kościan;
 • wyłonienie zdjęć najlepiej odzwierciedlających piękno przyrody w sposób promujący walory przyrodnicze gminy Kościan.

 

 • 3

Uczestnicy konkursu

 1. Konkurs adresowany jest do amatorów.
 1. Uczestnikami konkursu są uczniowie uczęszczający do wszystkich szkół podstawowych na terenie gminy Kościan.
 2. Prace będą ocenione w dwóch kategoriach wiekowych tj.:
 3. dzieci z klas I-III
 4. dzieci z klas IV-VIII

 

 • 4

Zasady ogólne konkursu

 1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami.
 2. Zakazuje się prac tworzonych wspólnie.
 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie oryginalnych zdjęć ukazujących gminę Kościan i jej przyrodę.
 1. Nadesłane prace należy opisać na odwrocie drukowanymi literami według szablonu: (tytuł pracy, miejsce gdzie wykonano fotografię, imię i nazwisko autora, kategoria wiekowa, dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail).
 2. Uczestnik konkursu może przesłać także fotografie w formie elektronicznej na e-mail. Fotografie w e-mailu należy opisać według szablonu: (tytuł pracy, miejsce gdzie wykonano fotografię, imię i nazwisko autora, kategoria wiekowa, dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail).
 3. Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 2 fotografie.
 1. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka zgadzają się na piśmie lub mailowo (załącznik nr 1 do regulaminu) na opublikowanie imienia, nazwiska, wieku dziecka oraz zwycięskich prac na stronie internetowej oraz portalu społecznościowym Stowarzyszenia, w mediach lokalnych, w kalendarzu. W przypadku przesłania oświadczeń mailowo należy przesłać skan oświadczenia w formacie pdf.

 

 • 4

Zasady szczegółowe konkursu

 1. Technika wykonanie fotografii jest dowolna.
 2. Format fotografii: min 15×21 cm.
 3. Do konkursu nie można zgłaszać zdjęć biorących udział w innych konkursach.
 4. Jeżeli na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii na wyrażenie zgody na nieodpłatną publikację tego wizerunku. (załącznik nr 2 do regulaminu)
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac, niespełniających kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów.
 1. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac.

 

 

 

 

 

 

 • 6

Termin i miejsce składania prac

 

 1. Prace należy złożyć/przesłać najpóźniej do dnia 25.11.2022 r.
 2. Prace przesyłane w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mailowy: crgkoscian@gmail.com w tytule podającMoja okolica w obiektywie – praca konkursowa”.
 3. W przypadku braku tematu w tytule, organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nie otwarcie wiadomości.
 4. Otrzymanie pracy konkursowej zostanie potwierdzone w e-mailu zwrotnym.
 5. Prace można również wysłać w opisanej zgodnie z wytycznymi kopercie z dopiskiem: „Moja okolica w obiektywie – praca konkursowa” na adres:

 

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kościan

Stare Oborzyska

Ul. Szkolna 1

64-000 Kościan

 

 • 7

Ocena i rozstrzygnięcie konkursu

 1. Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora.
 2. Decyzje jury są ostateczne.
 3. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 16.12.2022. podczas uroczystej gali.
 4. Podczas gali zostaną zaprezentowane wszystkie prace biorące udział w konkursie.

 

 • 8

Postanowienia końcowe

 1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
 1. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej, podpisanej imieniem i nazwiskiem jego autora – zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922 t.j). 
 1. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Organizatorów z nadesłanych zdjęć.
 1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 2. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 3. Jakiekolwiek pytania na temat konkursu należy kierować na adres mailowy: crgkoscian@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE

Rodzica/ Opiekuna prawnego dziecka uczestniczącego w konkursie

 

Niniejszym oświadczam, że

 • zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie jego warunki;
 • moja córka/syn jestem autorem nadesłanych fotografii;
 • nadesłane fotografie nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach;
 • uzyskaliśmy zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie Konkursu oraz w innych celach promocyjno – reklamowych
 • wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych mojej córki/syna…………………………………………………………….. na potrzeby konkursu zgodnie z Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( U. 2016r. poz. 922 t.j). 

 

 

 

…………………….                                         ………………………………………………….

Miejscowość, data                                                        Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

Osoby występującej na zdjęciu na wyrażenie zgody na publikację

 

Niniejszym oświadczam, że:

 • wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie mojego wizerunku utrwalonego na fotografiach oraz na wykorzystanie tego wizerunku w zakresie Konkursu oraz w innych celach promocyjno – reklamowych
 • wyrażam zgodę nieodpłatne publikowanie wizerunku oraz na przetworzenie danych osobowych mojej córki/syna…………………………………………… na potrzeby konkursu zgodnie z Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( U. 2016r. poz. 922 t.j). 

 

 

 

…………………….                                         ………………………………………………….

Miejscowość, data                                                        Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara

Wielkopolska Wiara nagrodzi najciekawsze pomysły

Warsztaty dla mieszkańców, cykliczne spotkania z młodzieżą, wspólne wycieczki po okolicy, odkrywanie nowych miejsc – pomysłów na aktywizację mieszkańców może być mnóstwo. Właśnie taki cel przyświeca Konkursowi Mikrodotacji Wielkopolska Wiara. 21 marca 2022 roku ruszyła jego kolejna edycja. Młode organizacje pozarządowe lub grupy nieformalne mogą pozyskać do 10.000 złotych na realizację pomysłów. W tegorocznej edycji wydzielono specjalną pulę środków „Wielkopolska Wiara solidarna z Ukrainą”. Wnioski można składać do 20 kwietnia.

Wielkopolska Wiara ma angażować i integrować mieszkańców oraz uczyć ich odpowiedzialności za swoje otoczenie. Tegoroczny konkurs wystartował 21 marca. Udział w nim mogą wziąć młode organizacje pozarządowe (działające nie dłużej niż 60 miesięcy, których przychód za poprzedni rok obrotowy nie przekracza 30 tys. zł) oraz grupy nieformalne w imieniu własnym lub z Patronem. Patronem może zostać każda organizacja pozarządowa posiadająca siedzibę na terenie Wielkopolski, bez względu na wiek organizacji. Mogą oni wnioskować maksymalnie o 7.000 zł na realizację swojego pomysłu, tj. organizację warsztatów, spotkań, szkoleń, czy zakup sprzętu. Najważniejsze, by projekty angażowały społeczność do działania, do aktywności. Projekty muszą być planowane i realizowane razem z odbiorcami projektu.

Nowością tegorocznej edycji jest specjalnie wydzielona pula środków pn. „Wielkopolska Wiara solidarna z Ukrainą”. Na ten cel można pozyskać do 3.000 zł. Dofinansowane będą tu projekty integrujące Polaków i Ukraińców, działania międzykulturowe, zajęcia dla dzieci, wsparcie psychologiczne.

Nabór wniosków trwa do 20 kwietnia, natomiast nagrodzone inicjatywy należy zrealizować do 23 listopada. Każdy, kto zdecyduje się wziąć udział w Wielkopolskiej Wiarze, będzie miał szansę skonsultować pomysł z doradcą oraz wziąć udział w spotkaniu informacyjnym (pełny wykaz w zakładce „spotkania informacyjne 2022: https://pisop.org.pl/wielkopolska-wiara-2021-2023-28675)

Minimalna pula środków finansowych do rozdysponowania wynosi 565 tysięcy złotych. 

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie oferty w generatorze dostępnym na stronie www.pisop.org.pl (należy się zarejestrować/zalogować). Regulamin konkursu oraz kontakty do doradców dostępne są tutaj: 

https://pisop.org.pl/wielkopolska-wiara-2022

Projekt współfinansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.

Film z wybranymi inicjatywami z poprzedniej edycji dostępny jest tutaj: https://www.facebook.com/wielkopolskawiara/videos/488957489297776

 

Zbiórka dla Ukrainy

W związku z wydarzeniami w Ukrainie nie pozostajemy obojętni! 

https://zrzutka.pl/z/crgkosciandlaukrainy

Uruchamiamy zbiórkę, która jest wyrazem solidarności z naszymi sąsiadami, a jednocześnie zapewni konkretną pomoc poszkodowanym przybyłym do Polski. Nie wiemy, jak sytuacja będzie rozwijać się w kolejnych dniach, ale jedno jest pewne – już teraz nasze wsparcie może zmienić los Ukraińców, którzy zostali dotknięci wrogimi działaniami Rosji. Już spora grupa mieszkańców Ukrainy przybyła na nasze tereny – Powiat kościański. Są to głównie mamy z dziećmi oraz osoby starsze.

Żeby zapewnić jak najskuteczniejszą pomoc, zebrane środki przekażemy lokalnym instytucjom na pokrycie bieżących potrzeb.   Osoby tam pracujące wiedzą najlepiej, jakiego wsparcia Ukraińcy potrzebują w tych trudnych chwilach.

Każda złotówka to gest wsparcia i solidarności z zaatakowanymi przez Rosję. Pomóż wpłatą i udostępnij dalej, gdzie tylko się da – niech świat widzi, że jesteśmy Solidarni z Ukrainą. 

Zbiórka została utworzona przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kościan, która działa na terenie Gminy Kościan od 2009 roku. Organizacja będzie czuwać nad podziałem środków i informować o sposobie ich wydatkowania.

Kontakt dla mediów: crgkoscian@gmail.com

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na rok 2022

Rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert ogłoszone przez Wójta Gminy Kościan na wykonywanie  w 2022 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu gminnego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia, oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot lokalnych.

Nasze stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie do dwóch konkursów:

 • w zakresie wspierania i upowszechniania  kultury  na zadanie „Spotkajmy się w Gminie Kościn” w wysokości 21000,00 złotych
 • w zakresie  działalności wspomagającej rozwój wspólnot lokalnych „Młodzieżowe i senioralne mobilizatory” w wysokości 10000 złotych.

Nowy skład Młodzieżowej Rady Gminy Kościan

 

              Jak w prawdziwych wyborach, kościańskiej młodzieży towarzyszyły emocje, napięcie i mnóstwo pytań. 26 listopada odbyły się wybory w szkołach, teraz przyszedł czas na ogłoszenie wyników. Przedstawiamy Nowy skład Młodzieżowej Rady Gminy Kościan.

 

               Kandydatów na młodzieżowych radnych zgłosiło się dwudziestu dwóch kandydatów. Młodzież wzięła udział w szkoleniu, po czym zaangażowali się kampanię wyborczą. Powstały plakaty, akcje informacyjne, ale także rozmowy ze swoimi wyborcami w szkołach.

W oparciu o współpracę z Samorządem Gminy Kościan w szkołach powstały okręgi wyborcze. W związku z epidemią głosowanie zostało przeprowadzone on-line poprzez platformę LIBRUS. Jednak nie zapomniano o młodzieży w wieku od 12 do 19 lat, którzy nie podlegają elektronicznemu dziennikowi w poszczególnych szkołach. W Szkole Podstawowej w Oborzyskach Starych zorganizowano lokal wyborczy w tradycyjnej formule (urna, przedstawiciele komisji wyborczej, karty do głosowania z listą wyborców). W wyborach wzięły udział 263 osoby. Po przeliczeniu głosów do Młodzieżowej Rady zostali wybrani uczniowie z największą liczbą głosów.

 1. Anna Peszel – Stare Oborzyska
 2. Jędrzej Kościański – Stary Lubosz
 3. Maria Łabińska – Stary Lubosz
 4. Julia Dudkowska – Racot
 5. Zofia Flaczyk – Racot
 6. Nikodem Gryzoń – Stary Lubosz
 7. Józefina Kaźmierska – Stare Oborzyska
 8. Wiktor Ropiński – Racot
 9. Aleksandra Szczepaniak – Bonikowo
 10. Izabela Szczepaniak – Bonikowo
 11. Antoni Bartoszewski – Stary Lubosz
 12. Julia Naskręt – Stare Oborzyska
 13. Jagoda Pietrzyńska – Stary Lubosz
 14. Marcel Walczak – Stary Lubosz
 15. Alicja Kasprzak – Stary Lubosz

Zaprzysiężenie młodzieżowych radnych odbędzie się podczas uroczystej sesji. O terminie będziemy informować.

Wszystkim kandydatom gratulujemy i zachęcamy tych, którzy kandydowali by wspierali wybranych radnych. Jako młodzi obywatele macie wiele kadencji przed sobą, w związku z czym nie poddawajcie się w swych staraniach o sprawy młodzieżowe.

Idea Młodzieżowej Rady Gminy Kościan wypłynęła z potrzeby. Aby powołać organ doradczy potrzeba zaangażowania wielu ludzi. Wiele elementów tej pracy mogło być zrealizowane dzięki projektowi „MRG- mobilizacja, rozwój gminy Kościan, celem Młodzieżowej Rady Gminy Kościan” dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.